ثبت شرکت - ثبت لوگو - ثبت برند فارسی http://rayanehpc.ir 2020-11-30T05:06:13+01:00 text/html 2020-11-29T05:14:23+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/60 <div><a href="http://takrit11.ir/" target="_blank" title="">ثبت ارزان برند و لوگو</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تخصصی و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://iranavang.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت سریع و تضمینی</a></div><br> text/html 2020-11-16T09:04:14+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/59 <div><a href="http://khsssh.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت فوری و تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://isarketab.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری شرکت</a></div><div><br></div><div><a href="http://itp30.ir/" target="_blank" title="">ثبت تخصصی برند</a></div><div><br></div><div><a href="http://3oo.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند ارزان و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://iranmdn.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند آنلاین و ارزان</a></div><div><br></div><div><a href="http://smri.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری برند و لوگو</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تخصصی و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://ir-micro.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت سریع و تخصصی</a></div><div><br></div><a href="http://biografi.ir/" target="_blank" title=""><div>ثبت شرکت فوری و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div><div>ثبت شرکت آنلاین و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div></a> text/html 2020-11-16T09:04:02+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/58 <div><a href="http://khsssh.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت فوری و تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://isarketab.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری شرکت</a></div><div><br></div><div><a href="http://itp30.ir/" target="_blank" title="">ثبت تخصصی برند</a></div><div><br></div><div><a href="http://3oo.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند ارزان و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://iranmdn.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند آنلاین و ارزان</a></div><div><br></div><div><a href="http://smri.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری برند و لوگو</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تخصصی و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://ir-micro.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت سریع و تخصصی</a></div><div><br></div><a href="http://biografi.ir/" target="_blank" title=""><div>ثبت شرکت فوری و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div><div>ثبت شرکت آنلاین و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div></a> text/html 2020-11-16T08:59:21+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/57 <div><a href="http://khsssh.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت فوری و تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://isarketab.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری شرکت</a></div><div><br></div><div><a href="http://itp30.ir/" target="_blank" title="">ثبت تخصصی برند</a></div><div><br></div><div><a href="http://3oo.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند ارزان و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://iranmdn.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند آنلاین و ارزان</a></div><div><br></div><div><a href="http://smri.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری برند و لوگو</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تخصصی و تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://ir-micro.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت سریع و تخصصی</a></div><div><br></div><a href="http://biografi.ir/" target="_blank" title=""><div>ثبت شرکت فوری و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div><div>ثبت شرکت آنلاین و سریع</div></a><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div></a> text/html 2020-11-04T09:37:22+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/56 <div><a href="http://sokootestan.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند فوری و تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://sog2.ir/" target="_blank" title="">ثبت برند تضمینی و ارزان</a></div><div><br></div><div><a href="http://smri.ir/" target="_blank" title="">ثبت فوری برند و لوگو</a></div><div><br></div><div><a href="http://mersada.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت سریع و ارزان</a></div><div><br></div><div><a href="http://14shams.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت ارزان و آنلاین</a></div><div><br></div><div><a href="http://khsssh.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت فوری و تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://isfengday.ir/" target="_blank" title="">ثبت تضمینی شرکت</a></div><br> text/html 2020-10-28T09:53:25+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/55 <div><a href="http://astaraonline.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تخصصی</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت بین المللی</a></div><div><br></div><div><a href="http://iranavang.ir/" target="_blank" title="">مدارک ثبت شرکت</a></div><div><br></div><div><a href="http://alborz-graphic.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت تضمینی</a></div><div><br></div><div><a href="http://khsssh.ir/" target="_blank" title="">ثبت شرکت چند منظوره</a></div><div><br></div><div><a href="http://thaqib.ir/" target="_blank" title="">راهنمای ثبت شرکت خدماتی</a></div><div><br></div><div><a href="http://pclaptap.ir/" target="_blank" title="">راهنمای ثبت شرکت سهامی</a> <br></div><br> text/html 2020-10-21T05:54:36+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/54 <div><a href="http://digilaptap.ir/" target="_blank" title="">خدمات ثبت شرکت بین المللی</a></div><div><br></div><div><a href="http://itlaptap.ir/" target="_blank" title="">خدمات ثبت شرکت خارجی</a></div><div><br></div><div><a href="http://itmatlab.ir/" target="_blank" title="">خدمات ثبت شرکت در مناطق آزاد</a></div><div><br></div><a href="http://pcrayaneh.ir/" target="_blank" title=""><div>خدمات ثبت شرکت بازرگانی</div></a><a href="http://pcrayaneh.ir/" target="_blank" title=""><div><br></div></a> text/html 2020-10-19T10:03:59+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ حدود مسئولیت شرکا پس از تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود http://rayanehpc.ir/post/53 <br><br><br>شرکت با مسئولیت محدود همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت شرکاء محدود به مبلغ معین می شود. در ماده 356 قانون جدید ، این شرکت به شرح ذیل تعریف شده است :<br>" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .<br><br>به عبارت دیگر شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در این تعریف به مسئولیت شرکاء توجه ویژه ای شده است که ذیلاَ به توضیح و بررسی بیشتر در این رابطه می پردازیم.<br>حدود مسئولیت شرکاء<br><br>موضوع اساسی و وجه افتراق شرکت های تجاری با هم در مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث است که همین مطلب ، از جمله مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت برای تشکیل و ثبت می باشد. لازم به یادآوری است ، در شرکت تضامنی مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث اصولاَ مطلق و در موارد خاص با قید در اساسنامه و ذکر در نام شرکت دارای سقف می شد. در شرکت نسبی به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت پرداخت دیون شرکت را دارند. در واقع در این نوع شرکت دارایی خود شخص حقوقی وثیقه پرداخت دیون آن است و در صورت ورشکستگی طلبکاران نمی توانند برای وصول طلب خود که از دارایی شرکت لاوصول مانده است به شرکاء مراجعه نمایند.<br>وجه تمایز شرکت با مسئولیت محدود از سایر شرکت های تجاری در همین موضوع است. در قسمت آخر ماده 336 ق. ا. ح. ش. ت تصریح شده است که هر یک از شرکاء به جزء آنچه به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. منتهی در مورد سهم الشرکه غیرنقدی که احتمال تبانی و تعیین بیش و کم قیمت گذاری وجود دارد علاوه بر تعیین و تقویم به نظر کارشناس رسمی دادگستری مسئولیت تضامنی و نسبی در مقابل اشخاص ثالث ملاک عمل قرار گرفته است. لذا با تصریح بیشتر ماده 360 همان قانون مقرر نموده است که هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد. به این علت شرکت با مسئولیت محدود در عمل موفق ترین نوع شرکت تجاری محسوب است.<br>قانون گذار قانون تجارت در مورد تعیین حدود مسئولیت شرکاء در هر شرکت اصطلاح خاصی به کار گرفته است . در شرکت با مسئولیت محدود سخن از ( میزان ) مسئولیت و در شرکت نسبی سخن از ( نسبت ) سرمایه و در شرکت سهامی سخن از ( مبلغ اسمی سهم ) است که در هر مورد با میزان مسئولیت هماهنگی دارد. مقصود از مسئولیت به میزان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود همان سرمایه اولیه ای که به صورت سهم الشرکه وارد شرکت شده است.<br>لذا ، با توجه به آنچه گفته شد، شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکاء دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت ، محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. البته تشکیل و ثبت این شکل شرکت ، فقط دارای امتیاز نیست ، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی دربردارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ؛ از جمله اینکه هر گاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکاء مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند ؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.<br>در عمل ، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند ، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود. <br> text/html 2020-10-19T10:03:20+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ اطلاعاتی راجع به اسناد و مدارک ثبت شرکت سهامی عام http://rayanehpc.ir/post/52 تهیه اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت از وظایف موسسین است. به این منظور پس از تعهد حداقل 20% سرمایه شرکت طبق ماده 252 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری اظهارنامه همراه با مدارک مندرج در این ماده را تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نمایند. در گذشته شرکت سهامی عام الزاماَ وارد بورس نمی شد و بنابراین اظهارنامه و مدارک را به اداره مربوطه تسلیم می نمودند.<br>الف- اظهارنامه<br><br>اظهارنامه به منظور ایجاد رابطه شرکت با دولت و به نمایندگی از دولت با مرجع ثبت شرکت ها تکمیل می گردد. در اظهارنامه به سوال هایی پاسخ داده می شود که معمولاَ مربوط به نظم عمومی و اقتصادی کشور است. در ماده 253 قانون جدید مقرر شده است که اظهارنامه باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد مربوط به تشکیل شرکت و اطلاعات مبسوط مربوط به سرمایه شرکت در آن قید شده باشد و به سوال های زیر پاسخ دهد :<br>1- گواهینامه تایید نام شرکت در شرف تاسیس<br>2- مدارک مصدق هویت موسسان<br>3- گواهینامه بانکی حاکی از سپردن حداقل پنجاه درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس به عنوان بخش نقدی سرمایه و تودیع مدارک مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نام شرکت مذکور. افزون بر این گواهینامه باید متضمن نام بانک و شماره حسابی که سرمایه نقدی در آن تادیه شده است و تعداد اسناد مالکیت تودیع شده با مندرجات اصلی آن ها نیز باشد.<br>4- طرح اساسنامه شرکت که با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و شرایط مقرر در کلیات شرکت برای تاسیس شرکت را داشته باشد.<br>5- طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام<br>6- گزارش تحلیلی مشتمل بر طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت<br>7- تصویر مستندات مربوط به هر حق انحصاری تسلیم شده به عنوان آورده<br>8- برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با تاسیس شرکت<br>9- برآورد خالص وجوه دریافتی<br>10- نسخه ای از هر نوع موافقت نامه یا قرارداد منعقد شده مرتبط با تاسیس شرکت<br>11- نسخه ای از قرارداد تعهد پذیره نویسی مشتمل بر تعهد حداقل بیست و پنج درصد 25% سرمایه شرکت ، در صورت عدم تکمیل کل سرمایه در جریان پذیره نویسی<br>12- تصویر مصدق موافقت نامه مرجع خاص مشروط به جلب موافقت آن مرجع پاسخ به سوالاتی که در متن اظهارنامه درج شده امری است و هیچ گونه تفسیری نمی طلبد. جز اینکه سوالات همان مواردی است که توسط قانون گذار برای ثبت شرکت مقرر شده است. به عبارت دیگر موارد اجباری و اختیاری وجود ندارد.<br>در اظهارنامه ثبت شرکت سهامی مخصوصاَ تعداد سهام ، مبلغ اسمی ، تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم ، نحوه مطالبه مبلغ پرداخت نشده هر سهم و مهلت تادیه آن که در هر صورت نباید بیشتر از پنج سال باشد باید درج شده باشد.<br>ب- طرح اساسنامه<br><br>رسالت اساسنامه با اظهارنامه متفاوت است. اساسنامه مکمل قانون و نوعی قانون خاص برای اداره امور شرکت در آینده است. بسیاری از روابط شرکت با مدیران و مدیران با صاحبان سهام و صاحبان سهام با شرکت و مدیران ، توسط اساسنامه تنظیم می گردد. اساسنامه شرکت برخلاف اظهارنامه می تواند مفصل و با بینش باز به نحوی تنظیم شود که در آینده مدیران به راحتی بتوانند اعمال مدیریت نمایند. در هر حال در طرح اساسنامه حداقل مواردی که باید درج گردد در ماده 28 قانون جدید پیش بینی شده است.<br>طبق ماده 28 قانون علاوه بر موارد مربوط به محتویات اظهارنامه ، ذکر تعداد سهام شرکت ، مبلغ اسمی هر سهم ، تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مهلت تادیه آن که در هر حال نباید از پنج سال بیشتر باشد در طرح اساسنامه شرکت سهامی عام الزامی است.<br>طرح اساسنامه شرکت شامل چه مواردی می شود ؟<br>طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد :<br>1- نام شرکت<br>2- موضوع شرکت<br>3- مدت شرکت<br>4- اقامتگاه شرکت . یعنی مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.<br>5- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک<br>6- در صورت تقاضای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به وسیله موسسان ، شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازهای سهم ممتاز و نحوه تغییر آن ها و ایجاد امتیازهای جدید<br>7- نحوه واگذاری سهم الشرکه و یا سهام<br>8- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت<br>9- مواقع تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه<br>10- ترتیب دعوت هر یک از مجامع عمومی<br>11- تعیین نحوه دسترسی شرکاء و یا سهامداران به صورت های مالی شرکت و گزارش مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه<br>12- حد نصاب تشکیل هر یک از مجامع عمومی در صورت اقتضاء و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیم های آن ها<br>13- ترتیب اداره و نحوه شور و اخذ رای در هر یک از مجامع عمومی و تنظبم صورتجلسه آن ها<br>14- تعداد مدیران شرکت و نحوه انتخاب و مدت مدیریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان<br>15- مواقع و ترتیب دعوت مدیران<br>16- حد نصاب تشکیل جلسه مدیران و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات در جلسه مذکور، در صورت اقتضاء<br>17- نحوه اداره جلسه مدیران و تنظیم صورتجلسه آن<br>18- نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا مدیران در صورت فوت ، انحلال ، استعفاء ، عزل یا منع از تصدی سمت<br>19- نحوه انتخاب و مدت ماموریت مدیرعامل شرکت و تعداد قائم مقام های وی<br>20- تعداد بازرسان شرکت و نحوه انتخاب آن ها<br>21- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم صورت های مالی و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان شرکت و مجمع عمومی عادی سالانه<br>22- محوه تغییر اساسنامه<br>23- نحوه انحلال اختیاری شرکت<br>24- قید موارد مذکور در ماده 26 این قانون درباره شرکت های موضوع ماده مذکور<br>تبصره – متغیر یا ثابت بودن سرمایه و قابلیت و نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه و یا سهام شرکت های موضوع ماده 21 این قانون از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه این شرکت ها قید شود.<br>چنانکه ملاحظه می شود طرح اساسنامه خیلی مفصل تر از اظهارنامه است. زیرا همانطوری که نوشته شد به نیازهای دیگری پاسخ می گوید. به علاوه هر کدام از این موارد بیست و چهارگانه می تواند به طور مفصل در اساسنامه باز و توضیح داده شود و موارد اختیاری دیگری به آن اضافه شود.<br>سوال : چه کسانی بایست نسبت به تهیه طرح اساسنامه اقدام نمایند ؟<br>بهتر است طرح اولیه اساسنامه توسط اعضاء یا ینیان گذاران اولیه مجموعه یا شرکت تهیه و تنظیم گردد و در انتها برای نهایی کردن چهارچوب و متون آن از لحاظ بررسی مفهوم و برداشت حقوقی آن جهت جلوگیری از تضاد و تناقض در عبارات و جملات آن از یک کارشناس حقوقی و یا مشاوره این حیطه ، کسب نظر کرد.<br>ج- طرح اعلامیه پذیره نویسی<br><br>1- تهیه طرح<br>طرح اعلامیه پذیره نویسی به منظور مراجعه به عموم برای تامین بخشی از سرمایه شرکت تنظیم می شود. در این طرح باید اطلاعات لازم در مورد شرکت و هدف از تاسیس آن و چگونگی پذیره نویسی و محل و مبلغ لازم برای این منظور و هر آنچه که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری می نماید گنجانیده شود. طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز می تواند مفصل و مشوق باشد و به این منظور برای تنظیم آن می شود از اهل فن و مشاورین حقوقی و مالی استفاده نمود. ولی در طرح اعلامیه پذیره نویسی به حداقل سوال هایی که در ماده 255 قانون جدید تعیین شده است باید پاسخ داد. در هر صورت تنظیم اعلامیه پذیره نویسی امر مهمی است و باید با دقت زیادی تنظیم شود تا اعلامیه پذیره نویسی با موفقیت قرین گردد در غیر این صورت با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد و نتیجتاَ سرمایه لازم برای تشکیل شرکت تحصیل نخواهد شد.<br>در ماده 255 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 252 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:<br>1- نام شرکت<br>2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.<br>3- اقامتگاه شرکت که همان مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد.<br>4- مدت شرکت<br>5- هویت ، اقامتگاه و شغل موسسان و در صورتی که تمام یا بعضی از آنان در امور مربوط به موضوع شرکت و یا امور مشابه با آن با ذکر رمختصری از سوابق ، اطلاعات و یا تجاربی که داشته باشند.<br>6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک<br>7- تعیین مشخصات و اوصاف و ارزش آورده غیرنقد طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری<br>8- ذکر مقداری از سرمایه که موسسان تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.<br>9- تعداد سهام بانام و بی نام شرکت<br>10- در صورتی که موسسان برای خود امتیازاتی در نظر گرفته باشند، ذکر دقیق این گونه امتیازات<br>11- ذکر هزینه هایی که موسسان تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعات انجام شده ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت<br>12- در صورتی که انجام موضوع شرکت به طور قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع<br>13- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی به صورت نقدی پرداخت گردد و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مهلت تادیه آن .<br>14- تعیین مهلتی که طی آن اشخاص می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به محلی که پذیره نویسی در آن انجام می شود مراجعه کنند.<br>15- ذکر شماره و نوع حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام پذیره نویسی شده به آن حساب پرداخت می شود.<br>16- ذکر نام ، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره نویسی که شخصی حقوقی است غیر از موسسان و پذیره نویسان که پذیره نویسی سرمایه پذیره نویسی نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد می کند.<br>17- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسان به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه اشخاص به مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم گردیده و در پایگاه الکترونیک آن ها قرار داده شده است.<br>18- تصریح به اینکه سهام چگونه به پذیره نویسان تخصیص می یابد.<br>19- تصریح به مفاد مقررات قانونی در صورتی که سرمایه شرکت در جریان پذیره نویسی تکمیل نشود.<br>20- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس به طور انحصاری در آن منتشر می شود.<br>در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید به عموم اطمینان داد که سرمایه گذاری در شرکت درست و منطبق بر قانون و موازین حقوقی و اقتصادی است و موضوع شرکت با موفقیت قابل انجام و از نظر اقتصادی سودآور خواهد بود.<br>پس از تکمیل سه سند اساسی مندرج در ماده 253 و 254 و 255 قانون ا. ح. ش. ت 1392 برای ثبت کردن شرکت سهامی همراه با گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت در شرف تاسیس و اسناد مربوط به آورده غیرنقدی به شرح مندرج در قانون باید به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت مدارک مذکور در مورد توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت اظهارنظر کند. در صورت نقص مدارک و یا فقدان توجیه اقتصادی، این سازمان ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به متقاضی تاسیس اعلام و در غیراین صورت، موافقت نامه خود را به همراه مدارک تسلیم شده به مرجع مربوطه ارسال می کند.<br>مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون و عدم مشاهده مورد خلاف قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می نماید و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و در غیر این صورت ظرف همان مدت موارد نقص را به طور کتبی و مستدل به سازمان مذکور ارسال می کند.<br>بنابراین مرجع ثبت شرکت ها مدارک ارائه شده را با متن قانون تطبیق می دهد و به این لحاظ موسسین ناگزیر از تنظیم مدارک به نحوی هستند که مورد قبول این مرجع قرار گیرد. به این منظور فرم اساسنامه و اظهارنامه و اعلامیه پذیره نویسی از طرف اداره تهیه و تنظیم و در اختیار متقاضی ثبت شرکت قرار می گیرد. اقدام به چنین کاری اگر در مورد اظهارنامه درست بود، در مورد اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به هیچ وجه درست نمی باشد. این دو مدرک موردی و خاص است و از هر گروه به گروه دیگر و از هر سلیقه به سلیقه دیگر متفاوت می باشد. مخصوصاَ اساسنامه باید با بینش و دانش وسیع تئوری و عملی تنظیم شود. اساسنامه خوب موجب تسهیل امور شرکت و اساسنامه کمتر خوب موجب بروز مشکلات عدیده است.<br>2- انتشار اعلامیه پذیره نویسی<br>سازمان بورس و اوراق بهادار پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی باید آن را ظرف پانزده روز به هزینه موسسان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری منتشر کند و در پایگاه الکترونیک خود قرار دهد. اعلامیه مذکور باید در محلی که پذیره نویسی در آن صورت می گیرد در معرض دید اشخاص قرار داده شود.<br>پس از انقضاء مهلت پذیره نویسی دو حالت متصور است . پذیره نویسی ممکن است در مدت تعیین شده با اقبال عمومی مواجه نشده باشد در این صورت مدت پذیره نویسی قابل تمدید است. در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده اگر پذیره نویسی موفق باشد موسسین باید حداکثر ظرف یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت به درستی تعهد گردیده است و اقلاَ پنجاه درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند. برای رسمیت جلسه مجمع عمومی موسس دعوت از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است.<br>همان طور که می دانیم ، موسسین خود پنج درصد 5% مبلغ تعهد شده را که بیست و پنج درصد است را نقداَ پرداخت می نمایند. بنابراین منطقی نیست که از عموم تقاضای کل مبلغ پذیره نویسی را نمایند. گذشته از این در شرکت سهامی سیاست اقتصادی بر این استوار است که با سرمایه های کوچک و تدریجی سرمایه کلانی تهیه و به کار گرفته شود و در ابتدای انجام هر پروژه و فعالیت اقتصادی نیازی به کل سرمایه ای که تا پایان پروژه به کار گرفته خواهد شد نیست ، لذا قانون گذار ترتیبی داده است و موسسین باید به نحوی عمل نمایند که سرمایه تدریجاَ وصول و هزینه شود و معطل نماند. در این راستا منطقی است که در ابتدا مبلغی در حد 20% سهم وصول و برای باقی مانده آن به تعهد پرداخت اکتفا شود و پس از پیشرفت نسبی پروژه تقاضای پرداخت قسمتی دیگر از سرمایه شود.<br>طبق ماده 265 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری 1392 هر گاه پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مهلت تمدید شده سرمایه مذکور در اعلامیه پذیره نویسی تامین نشود ، کسری سرمایه باید ظرف ده روز به وسیله متعهد پذیره نویسی تامین گردد.<br>چنانچه تمام سرمایه شرکت از طریق مذکور تامین نگردد، شرکت تشکیل نمی شود و موسسان باید ظرف ده روز مراتب را به مرجع مربوطه اطلاع دهند. در صورت عدم تشکیل شرکت ، متعهد پذیره نویسی که معمولاَ بانک یا موسسه اعتباری است مسئول جبران خسارات وارد شده است.<br>پس از گذرانیدن این دوره بار دیگر ممکن است به دلیل دیگر شرکت تشکیل نشود . طبق ماده 271 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مصوب 1392 هر گاه شرکت تا شش ماه از تاریخی که مرجع ثبت شرکت ها اظهارنامه ثبتی را دریافت می کند به ثبت نرسد، مرجع مربوطه به درخواست هر یک از موسسان و پذیره نویسان گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت کردن شرکت صادر و به همراه تصویر مصدق اظهارنامه به بانکی که تادیه وجوه و تسلیم مدارک آورده های غیرنقدی در آن به عمل آمده است ، ارسال می کند. بانک مذکور باید با مراجعه هر یک از موسسان و پذیره نویسان تعهدنامه ، وجوه پرداختی و یا مدارک مالکیت تودیع شده آنان را مسترد کند. پس از صدور گواهینامه مذکور اقدامات ثبتی انجام شده بی اثر می شود.<br><br> text/html 2020-10-19T10:02:00+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لزوم ثبت نام شرکت فرعی خارجی http://rayanehpc.ir/post/51 <br><br><br>ثبت شرکت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شرکت خارجی در جهت استقرار در کشور ایران تلقی می شود. زیرا عدم ثبت آن می تواند عواقب منفی را به دنبال داشته باشد. شرکت خارجی در مواردی که به خصوص به منظور سرمایه گذاری در کشور ایران حاضر می شود، به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید. چنین شرکتی اگرچه شرکت فرعی شرکت مادر ( سرمایه گذار ) محسوب می گردد، اما از آن جا که در قلمرو قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد، واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد و بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به آن که به شکل یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درمی آید ، مقررات کشور ایران در خصوص کلیه مسائل آن ، از جمله تشکیل و ثبت ، حاکم می باشد که این مقررات در خصوص شرکت های مزبور واجد جنبه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نمی باشد.<br><br>با وجود این تعدادی از شرکت های خارجی فعالیت خود را با ثبت شعبه یا نمایندگی آغاز می نمایند. ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که به خصوص هدف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است، موضوعیت می یابد.<br>علاوه بر لزوم ثبت شرکت فرعی، شعبه یا نمایندگی ، در مقررات ایران شرکت خارجی مکلف گردیده است تا در مواردی نام خود را در دفتر ثبت تجاری نیز به ثبت برساند. لذا در این مقاله به " ثبت نام شرکت " پرداخته خواهد شد.<br>ثبت نام شرکت<br><br>طبق ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته است که دفتر ثبت تجاری تاسیس کند ، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند ، اعم از ایرانی و خارجی ، باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند. در راستای انجام وظیفه مزبور ، آیین نامه دفتر ثبت تجاری بر اساس اختیارات ماده 17 قانون تجارت ، در سال 1325 به تصویب رسید و مقرر گردید در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده است یا می شود ، به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری تاسیس گردد.<br>طبق ماده 2 این آیین نامه : " کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارتخانه آن ها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آئین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند ." بنابراین نه تنها شرکت فرعی شرکت خارجی که به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت تشکیل یافته ، مکلف به ثبت نام خود در این دفتر می باشد، بلکه شرکت خارجی که در ایران دارای شعبه می باشد نیز باید به ثبت نام خود از طریق شعبه اش در دفتر ثبت تجاری اقدام نماید. اگرچه همان گونه که ملاحظه می شود ، نمایندگی ها تکلیفی را در این رابطه ندارند.<br>طبق آیین نامه یاد شده اشخاصی که باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند ، باید اظهارنامه ای در سه نسخه روی نمونه چاپی مخصوص تنظیم کنند و ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس خود به اداره مربوط تسلیم و رسید دریافت نمایند. هر تاجر یا شرکت تجاری که طبق مقررات این آیین نامه اسم خود را ثبت می نماید ، مکلف است در سرلوحه کاغذهای تجاری و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که به کار می برد ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت دفتر ثبت تجاری را نیز قید نماید.<br>ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری در دفتر یاد شده یا عدم تصریح به شماره ثبت در اسناد تجاری در قیاس با ارزش پول امروز به قدری ناچیز است که اثر عملی ندارد ؛ به ویژه که تعقیب به جهت عدم ثبت تجاری تاکنون معمول نشده است. اما از آن جا که برخی از اقدام ها همچون عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی به ثبت نام تاجران در دفتر مزبور موکول می باشد ، بیشتر تاجران و شرکت ها مجبور به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری گردیده اند.<br>لازم به ذکر است که دفاتر ثبت تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی تنها به منظور ثبت اسامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی تنظیم گردیده است و اشخاص حقیقی بازرگان ( اعم از ایرانی و خارجی ) که مشغول به فعالیت در مناطق آزاد می باشند ، باید به ثبت نام خود در دفتر مزبور اقدام نمایند و در سربرگ اوراق تجاری و برگه های فروش و سفارش و هر نوع سند و مدرک تجاری که به کار می برند ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند. <br> text/html 2020-10-19T10:01:43+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ قواعد آورده های غیرنقدی جهت ثبت شرکت خارجی http://rayanehpc.ir/post/50 <br><br><br>مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های غیرنقدی مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار ، قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، به صورت مشترک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.<br>اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید ، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن ، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مشخصات کامل و ارزش سرمایه های یاد شده را به طور دقیق مشخص نماید. دلیل این امر آن است که سازمان سرمایه گذاری با پذیرش سرمایه های مزبور ، آن ها را تحت پوشش قرار می دهد و در صورت لزوم باید خسارت های وارد شده را جبران نماید. بنابراین سازمان تلاش می نماید چنین سرمایه هایی به قیمت واقعی ارزیابی شوند.<br><br>طبق قانون سرمایه گذاری، اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح به کشور وارد می شوند و زیر پوشش قانون مزبور قرار می گیرند. اما ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت آن در آیین نامه سرمایه گذاری مشخص گردیده است. جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.<br>در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ... " این ماده تنها ماده ای است که در خصوص نحوه ورود و ارزشیابی و ثبت ماشین آلات و غیره تعیین تکلیف می نماید ، با این وجود از آن جا که نکته هایی در مورد این ماده مبهم باقی مانده است ، به نظر می رسد جهت درک بهتر آن نیاز به توضیح بیشتری باشد.<br>در راستای ثبت انواع سرمایه های فوق، نخستین گام از سوی سرمایه گذار خارجی برداشته خواهد شد. بدین منظور، سرمایه گذار خارجی باید همراه با درخواست خود فهرست و اطلاعات لازم را در خصوص سرمایه مزبور به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از بررسی درخواست ، با نوع سرمایه خارجی و میزان آن جهت ورود به کشور از طریق درج آن در مجوز سرمایه گذاری موافقت می نماید. چنین موافقتی از سوی هیات می تواند یک موافقت ابتدایی تلقی گردد و هرگز به معنای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود ، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.<br>به هر حال پس از موافقت هیات با ورود سرمایه که در مجوز منعکس می گردد، طبق ماده یاد شده سازمان موافقت خود را با ورود اقلام مزبور به وزارت بازرگانی اعلام می نماید ، تا وزارت بازرگانی نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابیو ترخیص اقلام وارد شده اقدام نماید. به دنبال ارزشیابی و ترخیص کالا از گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی و با توجه به ارزشیابی گمرک ، سرمایه وارد شده ثبت خواهد شد و تحت پوشش قرار خواهد گرفت. بدین شکل که پس از انجام دادن مراحل عملی ورود سرمایه در وزارت بازرگانی و اداره گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی بار دیگر موضوع در سازمان سرمایه گذاری جهت ثبت سرمایه خارجی مطرح می گردد، و بدون نیاز به تشکیل هیات سرمایه گذاری، کارشناسان مربوط با توجه به مجوز سرمایه گذاری و بر اساس پروانه ورودی صادر شده از سوی اداره گمرک که به عنوان برگ سبز گمرک شناخته شده است و مدارکی که سرمایه گذار خارجی بابت پرداخت هزینه های حمل و نقل و بیمه کالا ارائه می دهد، به ثبت سرمایه اقدام می نمایند. سپس گواهی که نشانگر سرمایه ثبت شده می باشد، به سرمایه گذار خارجی تسلیم خواهد شد و در نتیجه نه تنها اقلام وارد شده، بلکه هزینه های حمل و نقل و بیمه نیز زیر پوشش قانون قرار خواهد گرفت . البته به نظر می رسد که ثبت سرمایه از سوی سازمان اعلامی است ، نه تاسیسی. به عبارت دیگر، سازمان اعلام می کند سرمایه مزبور از تاریخ ترخیص زیر پوشش قانون قرار گرفته است.<br>نباید این نکته را فراموش کرد که برای سرمایه گذاران خارجی مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی می تواند اهمیت زیادی را به دنبال داشته باشد. زیرا در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری که تا حدود زیادی بر اساس اظهارات سرمایه گذار خارجی بوده است ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. البته تبصره 3 جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری این حق را نیز برای سازمان سرمایه گذاری باقی گذاشته است ، تا در صورتی که پس از ترخیص کالا و پذیرش آن معلوم گردد که سرمایه خارجی ناقص، معیوب و غیرقابل استفاده می باشد و یا با مشخصات اظهار شده از سوی سرمایه گذار خارجی که در نهایت به تصویب هیات رسیده است ، منطبق نمی باشد ، با طرح موضوع در هیات سرمایه گذاری ، ارزش آن قسمت از کالای وارد شده معیوب یا غیرقابل استفاده را از حساب سرمایه وارد شده کسر نماید. به نظر می رسد این تبصره 3 فوق از آن جهت تنظیم گردیده است تا مانع تقلب و سوء استفاده اشخاص متقلب گردد. زیرا ممکن است معیوب یودن ماشین آلات برای اداره گمرک مخفی بماند ، یا این که سرمایه گذار خارجی بر خلاف اظهارنامه اولیه خود به وارد نمودن ماشین آلاتی اقدام نماید که در پروژه سرمایه گذاری غیرقابل استفاده است و این گونه مسایل در برخی موارد با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن پروژه های مختلف در وهله اول برای سازمان سرمایه گذاری قابل بررسی نخواهد بود.<br>لازم به ذکر است ، با وجود این که قانونگذار ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید ، اما این مطلب با ابهاماتی همراه است. زیرا با توجه به آن که در مرحله ثبت کردن شرکت در اداره مربوطه، طبق قانون تکلیفی برای این اداره در خصوص توجه به ارزشیابی گمرک و همچنین قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری وجود ندارد ، به ظاهر بر فرض وجود اختلاف بین این دو ارزشیابی، موضوع به اداره ثبت شرکت ها بی ارتباط است. مضاف بر این اداره فوق الذکر تنها بر اساس اظهارات متقاضی، به ثبت سرمایه شرکت اقدام می نماید، حتی اگر رقم اعلامی از سوی متقاضی هیچ گونه انطباقی با واقعیت نداشته باشد. مگر آن که منظور قانون گذار لزوم تبعیت اداره ثبت شرکت ها از ارزشیابی گمرک و به تعبیری دیگر، میزان سرمایه واقعی شرکت در مرحله ثبت باشد که در این صورت ، باید تکالیفی در راستای اجرای این موضوع برای سازمان سرمایه گذاری، اداره گمرک و اداره مربوطه به موجب قانون در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت معلوم نیست که چگونه ارزشیابی گمرک برای اداره ثبت شرکت ها ملاک خواهد بود. جز این که بر این امر قائل گردیم که قانونگذار چنین عبارتی را تنها برای تعیین تکلیف قانونی سرمایه گذار خارجی نگارش نموده است ، تا سرمایه گذار خارجی نتواند سرمایه مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات را به عنوان سرمایه خود تلقی نماید و با اعلام آن به اداره ذکر شده به ثبت شرکتی با سرمایه واهی ( بدون در نظر گرفتن ارزشیابی گمرک ) اقدام کند و موجب اغفال دیگران در این خصوص گردد. <br> text/html 2020-10-12T05:17:03+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/49 <div><a href="http://concrete-day.ir" target="_blank" title="">concrete-day</a></div><div><br></div><div><a href="http://boran-barzan.ir/" target="_blank" title="">boran-barzan</a></div><div><br></div><div><a href="http://kafetakhfif.ir/" target="_blank" title="">kafetakhfif</a></div><div><br></div><div><a href="http://polyethylenes.ir/" target="_blank" title="">polyethylenes</a></div><div><br></div><div><a href="http://ehsan-hs.ir/" target="_blank" title="">ehsan-hs</a></div><div><br></div><div><a href="http://chemaztapeh.ir/" target="_blank" title="">chemaztapeh</a></div><div><br></div><a href="http://biografi.ir" target="_blank" title=""><div>biografi</div></a><a href="http://biografi.ir" target="_blank" title=""><div><br></div><div><a href="http://binabli.ir/" target="_blank" title="">binabli</a></div><div><br></div><div><a href="http://downloaderha.ir/" target="_blank" title="">downloaderha</a></div></a> text/html 2020-10-06T05:26:03+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/48 <div><a href="http://kartsharge.ir/" target="_blank" title=""> kartsharge</a></div><div><br></div><div><a href="http://0nline2.ir" target="_blank" title="">0nline2</a></div><div><br></div><div><a href="http://qompc.ir/" target="_blank" title="">qompc</a></div><div><br></div><div><a href="http://kalaghperes.ir/" target="_blank" title="">kalaghperes</a></div><div><br></div><div><a href="http://wageningenuniversity.ir/" target="_blank" title="">wageningenuniversity</a></div><div><br></div><div><a href="http://gibhost.ir/" target="_blank" title="">gibhost</a></div><div><br></div><div><a href="http://sog2.ir/" target="_blank" title="">sog2</a></div><br> text/html 2020-10-04T07:56:41+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ لینک http://rayanehpc.ir/post/46 <div><a href="http://khz-ibto.ir/" target="_blank" title=""> khz-ibto</a></div><div><br></div><div><a href="http://krfn.ir/" target="_blank" title="">krfn</a></div><div><br></div><div><a href="http://managementutac.ir/" target="_blank" title="">managementutac</a></div><div><br></div><div><a href="http://roozcartoon.ir/" target="_blank" title="">roozcartoon</a></div><div><br></div><div><a href="http://pterm.ir/" target="_blank" title="">pterm</a></div><div><br></div><div><a href="http://thaqib.ir/" target="_blank" title="">thaqib</a></div><br> text/html 2020-10-03T04:03:10+01:00 rayanehpc.ir زهره پی سی لپتاپ 10 نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند http://rayanehpc.ir/post/45 شرکت های خارجی که می خواهند در ایران به فعالیت بپردازند اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارند اینست که شرکت خود را به ثبت برسانند . در مورد ثبت شرکت های خارجی ، ماده 3 قانون ثبت شرکت ها چنین می گوید :<br>هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.<br><br><br>لذا شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :<br>اولاً : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد.<br>ثانیاً : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.<br><br>به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های ذیل بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند :<br>الف- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی ،<br>ب- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ،<br>ج- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ،<br>د- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث ،<br>ه- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ،<br>ن- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ،<br>ی.- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا ، بانکی ، بازاریابی و غیره.<br><br>ثبت کلیه شرکت های خارجی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد. برای ثبت شرکت خارجی تسلیم مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها لازم است :<br>- اظهارنامه ثبت شرکت در 3 نسخه<br>- مدارک رسمیت داشتن شرکت در کشور اصلی<br>- رونوشت مصدق اساسنامه شرکت<br>- رونوشت مصدق اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، رونوشت مصدق اختیارنامه هر یک از آن ها<br>- هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده، رونوشت امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن<br>- آخرین ترازنامه شرکت در صورتی که طبق قوانین جاری یا عرف تجاری کشور اصلی شرکت و یا اساسنامه شرکت انتشار ترازنامه شرکت را مقرر کرده باشد.<br>نکته : در صورتی که تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی در ضمن تقاضای خود شرکت به عمل آید تسلیم رونوشت مصدق سند ثبت شرکت لازم نیست ، زیرا هنوز شرکت در ایران به ثبت نرسیده است تا رونوشت آن تسلیم گردد.<br><br>اداره ثبت شرکت ها پس از اخذ مدارک فوق برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول آن می دهد و بررسی اجمالی راجع به صحت آن ها به عمل می آورد و چنانچه نقصی نداشته و مخالف مقررات قانونی نباشد پس از اخذ حق الثبت خلاصه اظهارنامه ثبت را در دفتر ثبت شرکت های خارجی ثبت نموده و ذیل آن را نماینده یا نمایندگان شرکت امضاء می نمایند و خلاصه ثبت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می گردد.<br>نکاتی راجع به ثبت شرکت های خارجی<br><br>1) حق الثبت شرکت های خارجی به همان میزانی است که برای شرکت های داخلی مقرر شده و به نسبت اصل سرمایه تعهد شده شرکت خارجی احتساب می گردد.<br><br>2) در مورد گواهی رسمیت داشتن شرکت در کشور خارجی امضاء مقاماتی که گواهی مزبور را تصدیق کرده اند باید به تصدیق " نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران " برسد.<br><br>3) اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسیکه از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ، می بایست ارائه و تسلیم گردد.<br>از شرایط اظهارنامه ثبت شرکت خارجی اینست که به فارسی نوشته شده و نکات زیر در آن درج گردیده باشد :<br>نام کامل شرکت- نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن - تابعیت شرکت- مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا- آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد- نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی- نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است- ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران- تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران- اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی مه کقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه اطلاعات شرکت صلاحیت دارند - تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ثبت شرکت ها بدهند- امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد.<br><br>4) در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن اداره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید.<br>- خلاصه اساسنامه شرکت ؛<br>- اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد، اسم همه آن ها ؛<br>- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند ؛<br>- اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.<br>مراتب مذکور باید در یکی از روزنامه های محلی محل نیز منتشر شود که شعبه شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه های محلی محل نیز منتشر شود باید در یکی از روزنامه های یومیه تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.<br><br>5) اداره ثبت شرکت ها نمونه های چاپی برای تصدیق ثبت شرکت های خارجی تهیه نموده که بعد از ثبت شرکت در مقابل قسمت های چاپی اطلاعات مربوط به شرکت را که ثبت شده است، می نویسد.<br><br>6) طبق مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند.<br><br>7) چنانچه پس از ثبت شرکت در نام شرکت ، نوع شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، تابعیت شرکت، مقدار سرمایه ، عملیاتی که شرکت در ایران انجام می دهد ، نمایندگان شرکت ، اسم و آدرس صحیح اشخاصی که در ایران صلاحیت دریافت ابلاغات را دارند تغییری حاصل شود، نمایندگان شرکت در ایران موظفند تغییرات مزبور را به ثبت برسانند.<br>8) انحلال شرکت های خارجی تابع شرایط انحلال آن ها در کشور اصلی است.<br><br>9) در مورد ورشکستگی نیز شعبه شرکت خارجی تابع قوانین اصلی شرکت است.<br><br>10) ماده 22 آیین نامه ثبت شرکت ها مهلت های ذیل را برای هر شرکت خارجی که اظهارنامه ثبت را با شرایط و در مواعد مقرره در قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه مربوطه تسلیم نماید، برقرار می سازد :<br>الف- برای تقاضای ثبت شعبه و اسم نمایندگانی که در ایران مشغول تجارت بوده و در ضمن اظهارنامه راجع به ثبت خود شرکت نسبت به آن ها اظهارنامه تقدیم نشده باشد، یک ماه از تاریخ ثبت خود شرکت ،<br>ب- برای تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی که ممکن است بعد از ثبت خود شرکت در ایران تشکیل و یا معین گردند یک ماه از تاریخ تشکیل یا تعیین آن ها ؛<br>ج- برای تقاضای تغییرات حاصله در شعب شرکت یا نمایندگان مستقل دیگر شرکت که در ایران دارد که از جمله نماینده عمده شرکت و نمایندگان مستقل دیگر شرکت در ایران است و همچنین برای تغییر شخص یا اشخاصی که برای دریافت کلیه ابلاغات راجع به شرکت صلاحیت دارند، دو ماه از تاریخ تغییر ؛<br>د- برای تغییرات حاصله در خود شرکت سه ماه از تاریخ تغییر اگر مرکز اصلی شرکت آسیا به استثنای شرق اقصی و یا در اروپا و یا در آمریکای شمالی باشد و چهارماه اگر در سایر ممالک باشد. <br>